Om

Next2Five er et senter for kompetansebeskrivelse for fremtidens yrker og bransjer i arbeidsmarkedet, scenarioutvikling og livslang karriereplanlegging.

Vi utvikler og tilbyr produkter og tjenester med fokus på fremtidens kompetansebehov. Med dette bidrar vi til bærekraftig valg av utdannelsesløp, livslang læring og identifisering av kompetansebehov i bedrifter og organisasjoner.

Teknologi og økt mobilitet i arbeidslivet stiller radikalt nye kompetansekrav. Disse må møtes med styring og planlegging i et nytt egenutviklingsperspektiv. Våre produkter og tjenester vil bidra til å løse sentrale samfunnsøkonomiske utfordringer som å forebygge arbeidsledighet, feil utdanningsvalg (drop-outs) og frafall i skole og arbeidsliv.

Next2Five er et aksjeselskap basert i Oslo, med hele Norge, Norden og resten av verden som marked.

VÅR HISTORIE

Next2Five AS ble stiftet i februar 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen og Pål Stensaas med et mål om å utvikle og kommersialisere ideen om et IT-verktøy som bidrar til at skoleelever, enkeltpersoner og næringslivet kan ta mer kvalifiserte valg og beslutninger om fremtidens kompetanse. IT-plattformen fikk senere navnet FuturesMe.

les mer

Tanken om en fremtidsrader fremkom i et samarbeid mellom fremtidsforsker Axel Olesen i København (tidligere leder av Copenhagen Institute for Futures Studies – CIFS) og Anneli Skudal.

Etter hvert ble ideen mer konkret og tok form som et spennende konsept som utvikles i samarbeid med kreative fremtids-, skole-, IT-miljøer og aktuelle målgrupper.

Høsten 2016 mottok vi med stor sorg meldingen om Axel Olesen’s dødsfall. I etterkant av dette har vi knyttet tettere bånd til stiftelsene Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS).

IT-teknologen Prashant Kanungo ble den fjerde partneren i Next2Five AS. Senere er scenarieutvikler og utdanningsviter Jon Frang Mostad og supermann på sosiale medier, Daniel Juszczynski, innlemmet i vårt kreative team.

Med scenariokompetansen som Jon Frang Mostad hadde med seg, er produktspekteret til Next2Five utvidet. Kartlegging av fremtidens kompetanse står sentralt gjennom ulike scenarioprosesser, spesielt tilpasset skole og næringsliv.

Ved årsskiftet 2017- 2018 ble Martina Frang Mostad medlem av Next2Five-teamet med spesielt ansvar for vår kollektive intelligens, CodeCrowd.

Next2Five har en ramme på 12 millioner kroner fra SkatteFUNN, og har mottatt første fase-tilskudd fra Innovasjon Norge. 24. oktober 2016 ble det gjennomført en emisjon som styrket vår aksjekapital og ga oss et engasjert, kunnskapsrikt og ansvarlig styre.

I 2017 ble to Hedmarkskoler, Hamar katedralskole og Storhamar vgs, pilotkunder. De er en del av CodeCrowd og er brukere av våre fremtidsrettede og interaktive læringsverktøy.

Samme år innledet Next2Five et samarbeid med LearnLab som i desember lanserte learnlab.net med våre fremtidslab’er (interaktive læringsverktøy med fokus på fremtidens kompetansebehov).

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vi har et sterkt ønske om å bidra til at private og offentlig virksomheter får dekket sitt kompetansebehov til enhver tid. Det er viktig for et bærekraftig samfunn at det er sammenheng mellom utdannelse og samfunnets til enhver tid behov for fremtidig kompetanse.

les mer

I dag er det mange som utdanner seg til arbeidsledighet. Det er en målsetning om å integrere mennesker som av forskjellige årsaker sliter med å finne seg en plass i arbeidslivet. Det er avgjørende at arbeidsledige og de som ønsker å re-orienterer seg ser flere og nye muligheter i arbeidslivet.

Vi ser det også som en oppgave å bidra til at skoleelever blir bedre forberedt på hva som møter dem i et fremtidig yrkesliv.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Vi er innovative i vår utvikling av bærekraftige løsninger for aktuelle samfunnsutfordringer. Våre brukervennlige produkter og tjenester er inspirerende og skaper alltid oppslutning og begeistring. Vi skal oppnå tillitt ved at vi alltid er ansvarsfulle, til å stole på og ryddige.

aktuell * innovativ * ansvarlig

ORGANISASJONEN

Organisasjonen består av et team på seks kompetente medarbeider og et styre med personer som bidrar med lang erfaring fra næringsliv, finans, juss, IT og politikk. Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere med kunnskap som er viktig for at vi skal nå våre mål.

les mer

Styret

Jan Kristen Wilborn, styreleder
Leif Frode Onarheim
Hans Nordstaa
Ragnhild Borchgrevink
Pål Stensaas
Anneli Skudal

Team

Anneli Skudal; daglig leder
Ulf Kurkiewicz; R&D
Prashant Kanungo; leder teknologi
Pål Stensaas; leder kommunikasjon
Martina Frang Mostad; CrowdMaster
Daniel Juszczynski; SoMe

Samarbeidspartnere

Copenhagen Institute for Futures Studies
LearnLab, plattform for interaktive læringsverktøy
IMTEC
Høyskolen Kristiania

TEAMET

Anneli Skudal

Daglig leder

Jeg har verdens mest spennende jobb som daglig leder og ansvarlig for forretningsutvikling, posisjonering, innovasjon samt kontakt med samarbeidspartner og kunder. Til å møte de mange utfordringene har jeg med meg på laget et kompetent team og styre. Min bakgrunn har jeg som siviløkonom fra Sveits og jeg har bodd, studert og jobbet i utlandet i over 20 år. Når Next2Five skal ut i den store verden er det godt å ha med seg min erfaring fra internasjonale selskaper innen fagområdene markedsføring, kommunikasjon og strategi.

Ulf Kurkiewicz

R&D

My passion is to influence people and organizations to find and evolve the inner motivation of what we do to get astonishing result and having a good place to work within. I have a deep interest in change processes and in development of leaders and leadership. I spend time to understand and mediate understanding of alternative futures and its impact on future competencies.

Prashant Kanungo

Leder teknologi

Jeg trengte absolutt ingen tenkepause da jeg fikk tilbudet om å være leder for IT strategi og ansvarlig for valg av teknologiske prosesser i Next2Five. Prosjektet er unikt og spennende, og  byr på mange muligheter. Det kommer godt med at jeg har jobbet som prosjektleder med over 200 store og små prosjekter i mer enn 15 år i Skandinavia, Europa, Afrika, Asia og USA. Min formelle bakgrunn er siviløkonom (MBA) fra University of Liverpool og bachelorgrad i elektronikk og telekommunikasjon (B.Tech Honors) fra India.

Martina Frang Mostad

CrowdMaster

Hurra, jeg er CrowdMaster i Next2Five. Det er spennende å utfordre en stor gruppe mennesker (den kollektive intelligens – the wisdom of crowds) til å tenke fremtidens kompetansebehov. Dialogen med crowd’en gjenspeiler fremtidens forventninger til nye læringsformer og fremtidens yrker og bransjer. Min bakgrunn er pedagogisk-antropolog, med fokus på læringsprosesser i sosiale sammenheng. Min interesse for det lærende menneske i kulturelle sammenhenger har bragt meg til lengre feltstudier blant annet på Filippinene og i Nepal. Faglig er jeg knyttet til Danmarks pedagogiske universitet.

Daniel Juszczynski

SoMe

Jeg har i mange år vært aktiv i sosiale medier. Denne kunnskapen får jeg fullt ut bruk for i mitt arbeid med å utnytte Next2Fives muligheter i de ulike kanalene. Det er virkelig artig å arbeide med et team som har samlet så mye forskjellige erfaring. Jeg har bakgrunn fra media og kommunikasjon på videregående skole.

Pål Stensaas

Leder kommunikasjon

Jeg trives med alle muligheter og utfordringer som ligger i det å være leder for kommunikasjon, inkludert sosiale kanaler, marked og konkurrentovervåkning. Skal vi lykkes i å nå målene vi har satt oss, er det avgjørende at vi når ut med relevant informasjon til alle interessenter, eksterne så vel som interne. Jeg har lang fartstid i medieindustrien og kommunikasjonsbransjen, som journalist, redaktør og kommunikasjonsansvarlig.

Futures-Talk

FuturesTalk inviterer til debatt om samfunnsaktuelle temaer som, direkte og indirekte, er knyttet til fremtidens kompetansebehov i arbeidsmarkedet de neste to til fem årene.

Hver uke publiserer vi en ny FuturesTalk som du kan abonnere på.

FuturesTalk er linket opp mot ferdigheter, megatrender og kompetansemål.

Temaene for FuturesTalk er basert på CodeCrowd-påstander. CodeCrowd er vår merkevare for innhenting av kollektiv innsikt om fremtid og kompetanse.

FuturesTalk Education er tilpasset klasserommet. FuturesTalk Business er tilpasset bedrifter og organisasjoner.

Futures-Me

Vi utvikler en digital karriereveiledningsplattform som skal gjøre deg klar for fremtidens kompetansebehov. Plattformen inneholder to ting – deg og dine fremtidsscenarier.

Med vår løsning vil du finne dine scenarier i skjæringspunktet mellom dine personlige kvalifikasjoner, dine faglige kvalifikasjoner og fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet, ett år, to til fem år og fem år+ frem i tid. Enkelt, spillbasert og inspirerende.

INNOVASJONEN

Det unike med FuturesMe er at vi har etablert en ny metode for å avdekke fremtidens kompetansebehov i yrker og bransjer, ett år, to til fem år og fem år+ frem i tid, basert på the wisdom of crowds – kollektiv intelligens. The wisdom of crowds-metodikken er basert på at forventningene til fremtiden best avspeiles av samlede vurderinger og meninger fra en stor gruppe mennesker med forskjellig erfaringsgrunnlag og bakgrunn. Vår merkevare for kollektiv intelligens er CodeCrowd.

les mer

Ekspertene kan ikke konkurrere med den dypere innsikt man får ved å kombinere bruddstykker av viten fra en rekke uavhengige personer. I 1906 oppdaget man fenomenet som man i dag kaller the wisdom of crowds. Sir Francis Galton, en britisk antropolog, oppfinner, statistiker, psykolog og forsker i den menneskelig bevissthet, var på et marked.

Han gjennomførte et eksperiment som gikk ut på at man skulle finne ut av hvor mye en okse veide ved å spørre alle som var på markedet. Han var overrasket over at crowden/folkemengden på markedet gjettet vekten på en okse når gjennomsnittet av deres svar ble utregnet; med kun 0,08 prosent feilmargin! Det vil si at gjennomsnittsvaret var nærmere sannheten enn forsøk på beregninger gjort av de individuelle medlemmene av crowden, inkludert ekspertene.


EFFEKTEN

Denne spennende løsningen, som fortsatt er under utvikling, skal bidra til å forsterke dialogen mellom deg og arbeidsmarkedet. Vi utvikler et IT-verktøy som kan benyttes når du står ovenfor valg av utdannelse, fremtidig arbeid og ved reorientering i arbeidslivet. Fremtidsbildene endrer seg, du endrer deg – hver gang du står ovenfor et valg om arbeid eller utdannelse, kan du logge deg inn i det kommende IT-verktøyet på nytt og få en oversikt over mulige veivalg blant annet basert på dine personlige ønsker og egenskaper.

les mer

Det er tøft å bli arbeidsledig og oppdage at arbeidsgiveren ikke lenger har bruk for kompetansen vår – hva skal vi finne på videre? Hvem trenger min kompetanse? Mye spenning er også det å ta de første skrittene ut i arbeidsmarkedet. Men, har du tatt et godt valg? I løpet av livet må vi ta mange valg, vanskelige valg, som kan være avgjørende for livskvalitet og økonomi. Da kan det være godt å få litt ekstra hjelp, en tjeneste, FuturesMe, som viser deg noen veier å gå.

Samfunnet har en utfordring med at mange velger utdannelse og yrker som ikke treffer næringslivets behov. Ungdomsledighet preger mange land og bidrar til ustabilitet. Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft er i stadig endring. Vi opplever økt mobilitet i arbeidslivet. Stadig flere skifter jobb flere ganger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

FuturesMe skal bidra til mer motiverte og kvalifiserte valg som dekker fremtidens kompetansebehov i næringslivet.


PRODUKTET

Vi utvikler et brukervennlig, intuitivt verktøy, FuturesMe, som bidrar til å gjøre vanskelige utdannelses- og karrierevalg enklere i et fremtidsperspektiv. Verktøyet skal være enkelt å benytte og bygger på teknologi som er tilgjengelig i dag. Verktøyet vil være online og kontinuerlig oppdatert; en livslang karriereveileder. Du legger selv inn dine personlige og faglige kvalifikasjoner og velger tidshorisonten som du ønsker å orientere deg mot, ett år, to til fem år eller fem år+ frem i tid.

les mer

Dine egenskaper og kompetanse vil nødvendigvis endre seg over tid. Du kan når som helst endre disse i verktøyet ved å logge deg inn og justere. Oversikten over fremtidens kompetansebehov i yrker og bransjer oppdateres kontinuerlig i verktøyet ved hjelp av statistiske prognoser, kollektive intelligensen (the wisdom of crowds) og fremtidsforskerne (the wisdom of experts). Produktet vårt blir således et personlig veikart, slik at du kan navigere tryggere inn i fremtiden. Med seg på veien får du med deg både kart og kompass!

Aktuelt

 • Next2Five på Næringslivets dag 2018

  Next2Five-teamet på Næringslivets dag i Drammen, f.v. Ulf, Prashant, Anneli og Pål

  Næringslivets dag 2018, torsdag 27. september, er årets viktigste møteplass for bedrifter og bransjer i Drammensregionen. Next2Five-teamet er for første gang på plass med egen stand på denne arenaen. Vi inviterer til en dialog om fremtiden med næringslivet i Drammen.

  Next2Five ønsker alle velkommen til stand 25 hvor vi skal demonstrere noen verktøy og metoder vi har utviklet for å gjøre medarbeidere og bedriftsledere fremtidsforberedt.

  Over 50 utstillere blir å finne på Næringslivets dag på Union Scene, og i tillegg blir det noen aktuelle foredrag. Vi setter pris på å være en del av fellesskapet i Drammen Næringsforening og gleder oss til å møte de mange bedriftene som er representert.

   

   

Blogg

Next2Five på Næringslivets dag 2018

Next2Five-teamet på Næringslivets dag i Drammen, f.v. Ulf, Prashant, Anneli og Pål

Næringslivets dag 2018, torsdag 27. september, er årets viktigste møteplass for bedrifter og bransjer i Drammensregionen. Next2Five-teamet er for første gang på plass med egen stand på denne arenaen. Vi inviterer til en dialog om fremtiden med næringslivet i Drammen.

Next2Five ønsker alle velkommen til stand 25 hvor vi skal demonstrere noen verktøy og metoder vi har utviklet for å gjøre medarbeidere og bedriftsledere fremtidsforberedt.

Over 50 utstillere blir å finne på Næringslivets dag på Union Scene, og i tillegg blir det noen aktuelle foredrag. Vi setter pris på å være en del av fellesskapet i Drammen Næringsforening og gleder oss til å møte de mange bedriftene som er representert.

 

 

18_33_FuturesTalk_Business_kildesortering_NO

Finansielle, økonomiske, næringslivs- og entreprenørskapsferdigheter
Kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter
Miljøferdigheter
Økonomisk vekst
Demokrati og medborgerskap
kildesortere

nyhetsbrev

Kontakt oss

 •  Simula Research Laboratory, Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu
 • Tollefsløkka 54A, 1386 Asker, Norway
 •  +47 913 38 116
 •  info@next2five.com
X