Et scenario er en fortelling i miniatyr; en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden. Et vanlig synonym er fremtidsbilde. Grunnleggende for scenariometodikken er at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Komplekse forhold er vanskelige og ofte risikable å forutsi presist. Vi kan fange inn mest mulig av usikkerheten i den fremtidige utvikling ved hjelp av fremtidsbilder. Derfor er scenarioutvikling viktig.

Scenario er en beskrivelse av en tenkt utvikling eller tilstand i fremtiden. Et scenario er ikke en prognose, en visjon eller en ferdig strategi. Scenarioene gir grunnlag for å teste og utvikle strategier. Ved å prøve ut ulike handlingsalternativer i flere radikalt forskjellige fremtider, kan planlegging forbedres.

Scenarioer kan også sette de involverte på sporet av helt nye strategiske alternativer.

Med scenario som overbygging tilbyr vi i Next2Five følgende tjenester: scenarioutvikling, sertifisering i scenarioutvikling, kompetansebeskrivelse og mentorcoaching. Vårt arbeid med scenarioutvikling skjer i samarbeid med Copenhagen Institute for Futures Studies.

SCENARIOUTVIKLING er en arbeidsmetode som benyttes for å tegne fremtidsbilder innenfor et sett med valgte og anerkjente forskningsbaserte megatrender. Scenarioutvikling er et verktøy og en metode for å skape klarhet i uklarhet. 

Scenarioutvikling adskiller seg fra tradisjonell planlegging og fremskrivning av utvikling, ved å forutsette at det finnes flere fremtider og at disse kan påvirkes. Noe forenklet kan vi si at scenarioplanlegging gjør det mulig å velge fremtid for så å skape strategien for å nå nettopp denne. 

Scenarioutvikling som verktøy supplerer strategisk planarbeid, gir operative muligheter i lederskap og er virkemiddel i egen arbeidssituasjon.

les mer

null

SCENARIOUTVIKLING

null

SCENARIOSERTIFISERING

Vi tilbyr UTDANNINGSPROGRAMMET SERTIFISERT SCENARIOUTVIKLER for privat og offentlig sektor. Programmet skolerer for planlegging, gjennomføring og evaluering av egne spesifikke scenarioprosesser og danner grunnlag for initiering, utvikling og implementering av metode og prosess i virksomheten.

Ved å følge vårt program sertifisert scenarioutvikler, skaffer du deg adgang til et virkningsfullt verktøy og en effektfull metode for implementering.

Sertifiseringen består av fem faglige moduler og et on-the-job-training-program: Megatrender – hva styrer utviklingen og hvordan fremtidene kan se ut / Implementering – hva er fremtidens nødvendige prosesskompetanser / Analyse av megatrender – usikkerheter og aksevalg / Scenariobeskrivelser / Scenariovalg.

les mer

Kompetanse er mine formelle og reelle kvalifikasjoner vist i handling. KOMPETANSEBESKRIVELSE er fortellingen om deg – dine fremtidsbilder på karriere og verdiskapning. Kompetansebeskrivelse er en fremtidsfokusert og avansert CV.

Fortid er viktig for å kunne danne et bilde av hvem du er, derfor inneholder våre kompetansebeskrivelser alt hva en CV inneholder. Fremtid er viktigere fordi det er den du skal tilby arbeidsgiveren. Fremtiden er den kapitalen du kan investere i virksomheten og derfor skal den gjøres tydelig og handlekraftig.

Kompetansebeskrivelse slik vi utvikler den sammen med deg, synliggjør ditt fremtidsbilde, de valgte verdiene som støtter deg og kompetansen som løfter deg dit du skal.

les mer

null

KOMPETANSEBESKRIVELSE

null

MENTORCOACHING

MENTORING OG COACHING er verktøy for utvikling av lederskap i eget liv og i virksomheten. Hensikten er å trene fokus, se nye løsninger og øke effekten av innsatsen din.

Mentoring er et verktøy hvor du utvikler dine personlige ferdigheter og bygger virksomheten din. Coaching er et verktøy hvor du målrettet øker effekten av egen innsats, i privatliv og arbeid.

Next2Five kombinerer de beste verktøy og arbeidsmetoder fra mentoring og coaching, og leverer støtte til deg i et personlig tilpasset program. Vi arbeider individuelt og om ønskelig i grupper. Vi arbeider ved å møtes fysisk, men også på videosamtaler og telefon. Ta kontakt med oss og vi setter opp et personlig program for deg, presis slik du ønsker det.

les mer

X