OM

Next2Five är ett center för kompetensbeskrivning för framtidens yrken och branscher inom arbetsmarknad, scenarieutveckling och livslång karriärplanläggning.

Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster med fokus på framtidens kompetensbehov. Genom detta bidrar vi till bärkraftiga val av utbildning, livslångt lärande och identifiering av kompetensbehov i företag och organisationer.

Teknologi och ökad mobilitet i arbetslivet ställer radikalt nya kompetenskrav. De behöver mötas med självledning och planläggning i ett nytt egenutvecklingsperspektiv. Våra produkter och tjänster bidrar till att lösa centrala samhällsekonomiska utmaningar såsom att förebygga arbetslöshet, fel utbildningsval (avhopp) samt frånfall i skola och arbetsliv.

Next2Five är ett aktiebolag med bas i Oslo, med hela Norge, Norden och resten av världen som marknad.

VÅR HISTORIA

Next2Five AS stiftades i februari 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen och Pål Stensaas med målet om att utveckla och kommersialisera idéen om ett IT-verktyg som bidrar till att skolelever, enskilda och näringslivet kan ta mer kvalificerade beslut kring framtidens kompetens. IT-plattformen fick senare namnet FuturesMe.

läs mer

Tanken om en framtidsradar växte fram i samarbete mellan framtidsforskare Axel Olesen i Köpenhamn (tidigare verkställande direktör av Copenhagen Institute för Futures Studies – CIFS) och Anneli Skudal.

Efterhand så blev idén mer konkret och sig formen av ett spännande koncept som utvecklas i samarbete med kreativa framtids-, skol-, IT-miljöer och aktuella målgrupper.

Hösten 2016 tog vi med stor sorg emot budskapet om Axel Olesen’s dödsfall. Som en följd av detta har vi knutit tätare band till stiftelsen Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) och IMTEC, i tillägg till Kristiania University College.

IT-teknologen Prashant Kanungo blev den fjärde partner i Next2Five AS. Senare har scenarioutvecklare och utbildningsvetare Jon Frang Mostad och virtuosen på sociala medier, Daniel Juszczynski, anslutit till vårt kreativa team.

Med scenariokompetensen som Jon Frang Mostad förde med sig, har produktspektret hos Next2Five utvidgats. Kartläggning av framtidens kompetens står centralt genom olika scenarioprocesser, speciellt anpassat för skola och näringsliv.

Vid årsskiftet 2017- 2018 blev Martina Frang Mostad medlem av Next2Five-teamet med speciellt ansvar för vår kollektiva intelligens, CodeCrowd.

Next2Five har en ram på 12 millioner kronor från SkatteFUNN, och har erhållit ett första fas-tillskott från Innovation Norge. 24. oktober 2016 genomfördes en emission som styrkte vårt aktiekapital och gav oss en engagerad, kunskapsrik och ansvarstagande styrelse.

I2017 blev två skolor från Hedmark, Hamar katedralskole och Storhamar videregående skole, pilotkunder. De är en del av CodeCrowd och är användare av vårt framtidsinriktade och interaktiva lärandeverktyg.

Samma år inledde Next2Five ett samarbete med LearnLab, som i december lanserade learnlab.net med våra framtidslab’ar (interaktiva lärandeverktyg med fokus på framtidens kompetensbehov).

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Vi har en stark önskan om att bidra till att privata och offentliga verksamheter får sitt kompetensbehov täckt vid varje givet tillfälle. Det är viktig för ett bärkraftigt samhälle att det finns ett sammanhang mellan utbildning och samhälle för alla framtida behov av kompetens.

läs mer

I dag utbildar sig många direkt till arbetslöshet. Det finns en målsättning om att integrera människor som av en eller annan anledning sliter med att hitta sig en plats i arbetslivet. En avgörande faktor, för de som är arbetslösa eller tänker att omorientera sig, är att de kan se flera olika och nya möjligheter i arbetslivet.

Vi ser det också som en uppgift att bidra till att skolelever blir bättre förberedda på vad som kommer att möta dem i ett framtida yrkesliv.

VÅRA GRUNDVÄRDERINGAR

Vi är innovativa i vår utveckling av bärkraftiga lösningar för aktuella samhällsutmaningar. Våra användarvänliga produkter och tjänster är inspirerande och skapar alltid support och entusiasm. Vi skall uppnå tillit genom att vi alltid är ansvarsfulla, att lita på och ordningsamma.

relevanta * innovativa * ansvarsfulla

VÅR ORGANISASTION

Organisationen består av ett team på sex kompetenta medarbetare och en styrelse med personer som bidrar med lång erfarenhet från näringsliv, finans, juridik, IT och politik. Vi har knutit en rad samarbetspartners till oss vars kunskap är viktiga för att vi skall nå våra mål.

läs mer

The board

Jan Kristen Wilborn, styrelseordförande
Leif Frode Onarheim
Hans Nordstaa
Ragnhild Borchgrevink
Pål Stensaas
Anneli Skudal

Team

Anneli Skudal; grundare & CEO
Ulf Kurkiewicz; R&D
Prashant Kanungo; CTO
Martina Frang Mostad; CrowdMaster
Daniel Juszczynski; SoMe
Pål Stensaas; Kommunikationer

Partners

Copenhagen Institute for Futures Studies
LearnLab
IMTEC
Kristiania University College
Actum Consulting AB

TEAMET

Anneli Skudal

VD

Jag har världens mest spännande jobb i världen som VD med ansvar för affärsutveckling, marknadsföring, innovation, partner samt kunddialoger. Jag jobbar tillsammans med ett skickligt team och en styrelse för att hantera de utmaningar som mina uppgifter innebär.. Jag har en Masterexamen i affärsverksamhet och ekonomi från Schweiz, och har levt, studerat och arbetat utomlands i mer än 20 år. När Next2Five är lanserat på den globala marknaden är jag glad att jag kan dra nytta av mina erfarenheter från internationella företag som bedrivit marknadsföring, kommunikation och strategiarbete.

Ulf Kurkiewicz

R&D

Min passion är att influera människor och organisationer att hitta och utveckla sin inre motivation för att nå utomordentliga resultat och att skapa en arbetsplats som man vill vara en del av. Har ett djupt intresse kring förändringsprocesser och utveckling av ledare och ledarskap. Ägnar tid åt att förstå och förmedla insikter om alternativa framtider och dess inverkan på framtida kompetenser.

Prashant Kanungo

Teknologiansvarig

Det fanns inga skäl att tveka när jag blev erbjuden jobbet som ansvarig för IT strategi med uppgift att välja tekniska processlösningar för Next2Five. Det är ett unikt och spännande projekt som erbjuder många möjligheter. Jag kan luta mig mot min projektledarerfarenhet omfattande mer än 15 års arbete i mer än 200 projekt i Skandinavien, Afrika, Asien och i USA. Jag har en MBA från University i Liverpool och en Bachelor i Tech Honors inom området elektronik och telekommunikation från Indien.

Martina Frang Mostad

CrowdMaster

Hurra, jag är CrowdMaster hos Next2Five! Det är en spännande att utmana en stor grupp människor (the wisdom of crowds) att tänka på framtida kompetensbehov. Dialogen med gruppen människor reflekterar framtida förväntningar kring nya metoder om lärande, framtida yrken och marknadssektorer. Jag har en examen inom utbildnings antropologi från Danish School of Education, med focus på lärandeprocesser I sociala kontexter. Mitt intresse om lärande hos en människa i en kulturell kontext har lett mig till Filipinerna och till Nepal för långa fältstudier.

Daniel Juszczynski

SoMe

Jag har varit aktiv på sociala medier i många år. Denna erfarenhet har varit extremt värdefull i mitt arbete med att fånga Next2Fives möjligheter i olika sociala medier.
Det är väldigt roligt att arbeta i ett team som har samlat så mycket olika erfarenheter. Min bakgrund omfattar media och kommunikationsämnen på gymnasienivå.

Pål Stensaas

Kommunikationsansvarig

Jag uppskattar alla möjligheter och utmaningar som är kopplade till min position som ansvarig för kommunikation, inkluderande kanaler på sociala media, marknadsföring och konkurrensanalys. Om vi skall lyckas nå våra mål som vi satt för oss själva, behöver vi tillhandhålla relevant information till alla intressenter, både externa och interna.
Jag har en mycket bred erfarenhet inom media industrin och inom kommunikationssektorn som journalist, editor och kommunikationsdirektör.

Futures-Me

Vi utvecklar en digital karriärvägledningsplattform som skall förbereda dig för framtidens kompetensbehov. Plattformen innehåller två saker – dig och dina framtidsscenarier. Med vår lösning kommer du hitta dina scenarier i skärningspunkten mellan dina personliga kvalifikationer, dina yrkesmässiga kvalifikationer och framtidens kompetensbehov i arbetslivet, ett år, två till fem år och fem år+ framåt i tiden. Enkelt, spelbaserat och inspirerande.

INNOVATIONEN

Det unika med FuturesMe är att vi har etablerat en ny metod för att avslöja framtidens kompetensbehov inom yrken och branscher, ett år, två till fem år och fem år+ framåt i tiden, baserat på the wisdom of crowds – kollektiv intelligens. The wisdom of crowds-metodiken bygger på att förväntningarna på framtiden avspeglas bäst av samlade värderingar och åsikter från en stor grupp människor olika erfarenheter och bakgrund. Vårt varumärke för kollektiv intelligens är CodeCrowd.

läs mer

Experterna kan inte konkurrera med den djupare insikt man får genom att kombinera brottstycken av vetande från en rad oberoende personer. 1906 upptäckte man fenomenet som man i dag kallar the wisdom of crowds. Sir Francis Galton, en brittisk antropolog, uppfinnare, statistiker, psykolog och forskare på mänskligt medvetande, var på en marknad.

Han genomförde ett experiment som gick ut på att man skulle ta reda på hur mycket en oxe vägde genom att fråga alla personer på marknaden. Han var överraskad över att crowden/folkmängden på marknaden gissade vikten på en oxe när genomsnittet av deras svar beräknades; med bara 0,08 procents felmarginal! Det vill säga att genomsnittssvaret kom närmare svaret än de försök till individuella beräkningar som genomförts av crowden, inklusive experterna.


EFFEKTEN

Denna spännande lösning, fortsatt under utveckling, skall bidra till att förstärka dialogen mellan dig och arbetsmarknaden. Vi utvecklar ett IT-verktyg som kan användas när du står inför val av utbildning, framtida arbete eller vid en omorientering i arbetslivet.
Framtidsbilderna förändrar sig, du förändrar dig – varje gång du står inför ett val inom arbete eller utbildning, kan du logga in i det kommande IT-verktyget på nytt och få en uppdaterad karta och kompass.

läs mer

Det är tufft att bli arbetslös och upptäcka att arbetsgivaren inte har nytta av vår kompetens längre – vad skall vi nu hitta på? Vem behöver min kompetens? En stor anspänning är också att ta de första stegen ut i arbetslivet. Men, har du gjort ett bra val? Genom livet behöver vi göra många val, svåra val, som kan vara avgörande för livskvalité och ekonomi. Då kan det vara skönt att få lite extra hjälp, en tjänst, som visar dig några olika vägar att gå.

Samhället har en utmaning med att många väljer utbildning och yrken som inte motsvarar näringslivets behov. Ungdomsarbetslöshet präglar många länder och bidrar till instabilitet. Erbjudanden och efterfrågan på arbetskraft är i ständig förändring. Vi upplever ökad rörlighet i arbetslivet. Allt fler byter jobb flera gånger genom sitt yrkesaktiva liv.

FuturesMe skall bidra till mer motiverade och kvalificerade val som täcker framtidens kompetensbehov i näringslivet.


LÖSNINGEN

Vi utvecklar ett användarvänligt, intuitivt verktyg, FuturesMe, som bidrar till förenkla svåra utbildnings- och karriärval från ett framtidsperspektiv. Verktyget skall vara enkelt att använda och bygger på teknik som är tillgänglig idag. Verktyget kommer vara online och uppdateras kontinuerligt; en livslång karriärvägledare. Du lägger själv in dina personliga och yrkesmässiga kvalifikationer och väljer tidshorisonten som du vill orientera dig mot, ett år, två till fem år eller fem år+ framåt i tid.

läs mer

Dina egenskaper och kompetens kommer med nödvändighet ändra sig över tid. Du kan när som helst ändra dessa i verktyget genom att logga in och justera. Översikten över framtidens kompetensbehov inom yrken och branscher uppdateras kontinuerligt i verktyget med hjälp av statistiska prognoser, kollektiv intelligens (the wisdom of crowds) och framtidsforskarna (the wisdom of experts). Vår produkt blir således en personlig vägkarta, så att du kan navigera tryggare in i framtiden. Med dig på vägen får du med både karta och kompass!

Contact us

X